Obchodní podmínky a reklamační řád

Spolek přátel z Bláta, z.s.

Obchodní podmínky

Všeobecně

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné na adrese www.blatospolek.cz. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností Spolek přátel z Bláta z.s. se rozumí společnost Spolek přátel z Bláta z.s., zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 63814, se sídlem Žíšov 11, 285 04 Vavřinec, IČO: 04485076.
 3. Společnost Spolek přátel z Bláta z.s. je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Spolek přátel z Bláta z.s. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.
 4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 5. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo www.blatospolek.cz (e-tickety) a hotovostní úhradě v koloniálu na Farmě Bláto naše společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i E-Tickety) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití QR kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek.

 1. Vstupenky je možné nakoupit dle pokynů na www.blatospolek.cz (e-tickety) nebo uhradit v hotovosti v koloniálu na Farmě Bláto. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.
 2. S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách společnosti Spolek přátel z Bláta z.s. na adrese www.blatospolek.cz a nebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v koloniálu na Farmě Bláto.
 3. Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 4. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

 1. Pořadatelem je určeno konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel. Farma Bláto, koloniál na statku, Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice. Zákazník má rovněž možnost odeslat vstupenku na zrušenou Akci na adresu Spolek přátel z Bláta z.s., Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci na tuto adresu bez zbytečného odkladu doručena, bude vstupné zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti Spolek přátel z Bláta z.s. písemně sdělí;
 2. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na www.blatospolek.cz nebo v koloniále na statku na Farmě Bláto se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 3. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 5. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Spolek přátel z Bláta z.s. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, tel. apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Spolek přátel z Bláta z.s. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 6. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel emailem, bude postup při vracení vstupného následující:

  Pořadatelem je určeno konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel. Farma Bláto, koloniál na statku, Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice. Zákazník má rovněž možnost odeslat vstupenku na zrušenou Akci na adresu Spolek přátel z Bláta z.s., Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci na tuto adresu bez zbytečného odkladu doručena, bude vstupné zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti Spolek přátel z Bláta z.s. písemně sdělí;
   
 7. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@blatospolek.cz a nebo písemně na adresu: Spolek přátel z Bláta z.s., Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice

Závěrem

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Spolek přátel z Bláta z.s. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.